Regulamin sklepu

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego anirax.pl w szczególności zakładania i prowadzenia Konta, warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji i zwrotów.

Klient chcący skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Strony transakcji
 3. Przedmioty transakcji, ceny i kody rabatowe
 4. Proces rejestracji
 5. Składanie zamówień
 6. Formy płatności
 7. Realizacja zamówienia
 8. Dostawa towaru i bezpieczeństwo przesyłki
 9. Warunki gwarancji
 10. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot Produktu
 11. Reklamacje
 12. Serwis ankiet opiniujących
 13. Newsletter i usługi świadczone drogą elektroniczną
 14. Ochrona prywatności i inne prawa
 15. Postanowienia końcowe

 

Sklep Internetowy anirax.pl ma za najwyższą wartość prawa Konsumenta i bezpieczeństwo zakupów. Zapis niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć zawsze na korzyść Konsumenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności niniejszego Regulaminu z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

W celu poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

 1. Definicje:

Czas dostawy – czas liczony od momentu wydania zamówionego Towaru do momentu dostarczenia do Klienta. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i może trwać od 1 do 3 dni roboczych.

Czas Realizacji Zamówienia  - czas obejmujący kompletowanie Zamówienia oraz wydanie dostawcy, w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje Czasu Dostawy.

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Klient/Kupujący - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz osoba, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Konto – oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, to zbiór zasobów w systemie Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza Przedmiot oraz warunki Zamówienia.

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie wybranych i stosownie opracowanych treści na adres e-mail podany przez Klienta, w której Sprzedawca informuje Klienta np. o nowościach w Sklepie.

Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów stanowiący załącznik do Regulaminu Sklepu.

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja - procedura polegająca na uzupełnieniu przez Klienta formularza, w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji sklepu.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.anirax.pl, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą sklepu oraz złożyć Zamówienie na dostępne Towary.

Sprzedawca – Firma Anirax reprezentowana przez Krzysztofa Godlewskiego, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Miejsce rejestracji i wykonywania działalności: ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań, NIP 7771775990, REGON 634263237

Towar/Produkt - produkt przedstawiany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu internetowego Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, określające szczegółowo rodzaj Towaru, jego ilość, sposób dostawy i płatności.

 1. Strony transakcji

Właścicielem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.anirax.pl jest firma:

ANIRAX z siedzibą w Poznaniu 61-611, przy ul. Naramowickiej 176D/lok.1, tel. 61 828 74 87   e-mail: biuro@anirax.pl, NIP: 7771775990, REGON 634263237, zwana dalej Sprzedawcą.

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.anirax.pl

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym/Klientem.

 1. Przedmioty transakcji, ceny i kody rabatowe

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.anirax.pl w chwili składania Zamówienia.

Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym anirax.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł i posiada gwarancję określoną przez danego producenta.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT 23%, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są w sekcji „Koszty dostawy”. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez kupującego formy dostawy i płatności.

Ceny produktów podane w Sklepie anirax.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym właściciela Sklepu Internetowego.

ANIRAX zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

Kody rabatowe upoważniają do zniżki w wysokości wskazanej przez Sklep Internetowy anirax.pl. ANIRAX zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności, po czym przestają być aktywne. W celu skorzystania z Kodu rabatowego należy wpisać go w polu „Kod rabatowy” w Formularzu Zamówienia. Wpisanie Kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Produktów o odpowiednią wartość procentową lub pieniężną, odpowiadającą wielkości przyznanego Kodu rabatowego.

Kody rabatowe można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Produktów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się i nie sumują się ze sobą. W jednym Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

 1. Proces rejestracji

W celu założenia Konta należy dokonać procedury rejestracji. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia Formularza Rejestracji podając swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe, a następnie aktywując przycisk „Zarejestruj się”. Założenie konta jest możliwe również w trakcie procedury składania Zamówienia. Dokonując rejestracji Klient zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym Regulaminem i akceptacją jego treści.

W procesie rejestracji Klient podaje e-mail, login i hasło, imię i nazwisko / nazwę firmy, adres, NIP oraz nr telefonu kontaktowego, uzyskując tym samym dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy prowadzenia Konta. W tym celu zobowiązany jest do przesłania takiego oświadczenia woli Sprzedawcy za pośrednictwem e-mail: biuro@anirax.pl lub listownie na adres: ul. Naramowicka 176D/lok.1, 61-611 Poznań. Z chwilą otrzymania wypowiedzenia, Umowa prowadzenia Konta zostaje rozwiązana. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Sklepie Internetowym można złożyć Zamówienie bez konieczności zakładania Konta i tym samym rejestracji, podając jedynie dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. e-mail, imię i nazwisko / nazwę firmy, adres, NIP oraz nr telefonu kontaktowego.

 1. Składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

ANIRAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze Sklepu.

Proces zamawiania Produktów składa się z następujących etapów:  

 1. dodawanie Produktów do koszyka - kompletowanie Zamówienia,
 2. wypełnianie danych teleadresowych potrzebnych do wysyłki,
 3. wybór formy dostawy (koszt uzależniony od terminu i sposobu dostawy),
 4. wybór formy płatności,
 5. potwierdzenia zakupu.

Po złożeniu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie wysyłana jest stosowna informacja potwierdzająca otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę i jednocześnie przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym anirax.pl.

ANIRAX zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadku podania błędnych lub nieprawidłowych danych.

Klient ma prawo wprowadzać zmiany w Zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile odbiór Zamówienia nie został jeszcze zlecony kurierowi. Wszelkie zmiany dotyczące Zamówienia lub decyzję o jego anulowaniu można przesłać na adres biuro@anirax.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem 61 828 74 87 w godz. 9:00-17:00. W zgłoszeniu należy powołać się na Numer Zamówienia i podać niezbędne dane w celu weryfikacji Zamówienia. Jakiekolwiek korekty w Zamówieniu przekazanym do wysyłki, będą traktowane jako kolejne Zamówienie.

 1. Formy płatności

W celu sprawnej obsługi oraz najszybszej dostawy Sprzedawca proponuje jeden z kilku możliwych sposobów płatności za Towar:

 • płatność przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu w zakładce Kontakt oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),
 • płatność przelewem natychmiastowym i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Blue Media (szczegóły płatności dostępne są na stronie https://bluemedia.pl/)
 • płatność gotówką za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier dostarczający przesyłkę,
 • płatność gotówką w siedzibie firmy,
 • płatność kartą płatniczą w siedzibie firmy,
 • zakupy na raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska lub mbank (on-line) oraz Santander Bank (jedynie w siedzibie firmy)

W przypadku formy płatności przelewem, Towar wraz z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą VAT zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto naszej firmy (z uwzględnieniem czasu realizacji zamówienia, patrz punkt 7).

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta i obsługiwane przez system:

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numeremIP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

Płatności w systemie ratalnym odbywają się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, o kapitale zakładowym 699.000.000 złotych;

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych;

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław), kapitał zakładowy 520 000 000,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938.

 1. Realizacja zamówienia

Czas realizacji Zamówienia zależny jest od dostępności danego Produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów. Czas realizacji jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są wyłącznie dni robocze.

W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji Zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

ANIRAX zastrzega sobie prawo wydłużenia Czasu realizacji w przypadku chwilowego braku Towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. Czas realizacji może również zostać wydłużony w przypadku stwierdzenia braku płatności za Zamówienie, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem natychmiastowym, przelewem tradycyjnym lub w systemie ratalnym.

Czas otrzymania przesyłki przez Klienta to Czas realizacji + Czas dostawy.

O dokładnym terminie dostarczenia przesyłki Klient zostanie indywidualnie powiadomiony przez e-mail lub telefonicznie, w momencie wysyłki Towaru z naszego magazynu. Do wysyłanego towaru zawsze dołączony jest dokument zakupu: paragon lub faktura VAT.

ANIRAX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Paczkomaty Inpost.

 1. Dostawa towaru i bezpieczeństwo przesyłki

Dostawa Zamówienia realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest usługą odpłatną, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy podane są na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w Formularzu Zamówienia w momencie wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta.

W celu sprawnej obsługi Sprzedawca oferuje jeden z kilku sposobów dostarczenia przesyłki. Zamówiony towar może zostać dostarczony za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej UPS/DHL - czas dostawy 24h,
 • InPost - Paczkomaty - czas dostawy do 3 dni roboczych,

Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w oryginalnym opakowaniu.  

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość i stan przesyłki i stwierdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie w trakcie trwania usługi kurierskiej. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie (61 828 74 87) i przesłać kopię protokołu szkody do ANIRAX na adres e-mail: biuro@anirax.pl.

W przypadku nie zgłoszenia reklamacji dotyczącej ewentualnego złego stanu przesyłki, zostaje przyjęte, że Towar dotarł do Klienta w nienaruszonym stanie bez widocznych wad fizycznych.

 1. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty wystawione do sprzedaży w Sklepie Internetowym anirax.pl posiadają gwarancję danego producenta Produktu. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta w karcie gwarancyjnej.

Bieg terminu gwarancji jest liczony od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży tj. faktury VAT lub paragonu.

 1. Prawo odstąpienie od umowy / zwrot towaru

Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą „Uprzywilejowanym” ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić zakupiony Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu. Produkt taki nie może nosić śladów użytkowania, czy zniszczenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient albo Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” musi poinformować ANIRAX o decyzji odstąpienia od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: biuro@anirax.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań. Przykładowy wzór Formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient albo Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Urządzenie należy odesłać na adres Sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu. 

ANIRAX nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

W przypadku odstąpienia od Umowy ANIRAX zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanemu”  niezwłocznie (nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwrotu Produktu przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”. W przypadku odstąpienia od Umowy w opisanym wyżej trybie, Umowę uważa się za niezawartą.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument albo Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” poda w korespondencji chyba, że Kupujący zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie.

Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą „Uprzywilejowanym” ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanemu”  w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (spuchnięte torebki z kawą są wynikiem wydzielania gazów i aromatów przez świeżo wypaloną kawę);
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
 • w której Konsument albo Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”  wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanemu”  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. Reklamacje

ANIRAX przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad. W przypadku gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121).

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar konsumpcyjny jest wadliwy.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę, została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, gdy kupiony Towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Wybór żądania należy do Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, z uwzględnieniem następujących okoliczności: łatwość i szybkość wymiany Towaru lub usunięcia wad oraz czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo wymagałaby nadmiernych kosztów. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową Sprzedaży w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres:

ANIRAX, ul. Naramowicka 176D/lok. 1, 61-611 Poznań oraz e-mailowo: biuro@anirax.pl.

Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz szczegółowo opisać informacje na temat okoliczności wystąpienia wady (rodzaj, data), a także określić żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni.

Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad.

W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą „Uprzywilejowanym” koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę. Wada podlega weryfikacji przez serwis, który określi, czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Serwis ankiet opiniujących

Sklep Internetowy anirax.pl uczestniczy w programie „Zaufane Opinie” Ceneo, badającym satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów. Kilka dni po złożeniu Zamówienia w naszym Sklepie Internetowym, Klient otrzyma e-mail z prośbą o wyrażenie swojej opinii dotyczącej dokonanego zakupu. Serwis ankiet opiniujących Ceneo prowadzony jest przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986

 1. Newsletter i usługi świadczone drogą elektroniczną

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez ANIRAX jest całkowicie dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać ze skutkiem natychmiastowym.

Subskrypcja Newslettera świadczona przez ANIRAX na rzecz Klientów jest dobrowolna i wymaga wyrażenia świadomej zgody Klienta.

Zapisując się do subskrypcji Newslettera, Klient zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 • uzupełnienia formularza dostępnego na stronie www.anirax.pl poprzez podanie swojego imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 • akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
 • aktywacji przycisku „Zapisz się”,
 • oraz aktywacji linku wysłanego na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.

Z chwilą potwierdzenia przez Klienta linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail, pomiędzy ANIRAX a Klientem zostaje zawarta Umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieokreślony.

W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres biuro@anirax.pl lub poprzez przycisk „Wypisz się” umieszczony w każdej wiadomości e-mail.

 1. Ochrona prywatności i inne prawa

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ANIRAX danych osobowych zawartych w Zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Ochrona prywatności szczegółowo opisana została w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. → Polityka Prywatności.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą, z dnia 18.07.2002 Dz. U. Nr 144, poz. 1204, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie Towaru ze strony Sklepu anirax.pl przez Kupującego stanowi oświadczenie woli o przyjęciu oferty i powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie konsumenckim z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Znaki towarowe oraz większość zdjęć należy do producentów i zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych. ANIRAX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy były zgodne z rzeczywistością, ale nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Sklep Internetowy anirax.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

ANIRAX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, czy zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021.

Regulamin sklepu obowiązujący do 31.12.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl