Reklamacje i zwroty

 

ANIRAX przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad. W przypadku gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121).

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar konsumpcyjny jest wadliwy.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę, została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, gdy kupiony Towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Wybór żądania należy do Kupującego. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową Sprzedaży w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania Towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada Towaru istniała w momencie zakupu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres:

ANIRAX, ul. Naramowicka 176D/lok. 1, 61-611 Poznań

oraz e-mailowo wysyłając na adres: biuro@anirax.pl.

Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz szczegółowo opisać informacje na temat okoliczności wystąpienia wady (rodzaj, data), a także określić żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni.

Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.

Jeżeli zakupiony Towar zawiera wady lub jest niezgodny z Umową Sprzedaży, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ANIRAX. Wada podlega weryfikacji przez serwis, który określi, czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania.

UWAGA: Reklamacji nie podlegają artykuły spożywcze.

Spuchnięte torebki z kawą są wynikiem wydzielania gazów i aromatów przez świeżo wypaloną kawę. Niektóre firmy nie stosują wentyli lecz fabrycznie nakłuwają opakowania z kawą.

Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w danym mieście. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl