Reklamacje i zwroty

ANIRAX przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad. W przypadku gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121).

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar konsumpcyjny jest wadliwy.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę, została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, gdy kupiony Towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Wybór żądania należy do Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, z uwzględnieniem następujących okoliczności: łatwość i szybkość wymiany Towaru lub usunięcia wad oraz czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo wymagałaby nadmiernych kosztów. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową Sprzedaży w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres:

ANIRAX, ul. Naramowicka 176D/lok. 1, 61-611 Poznań oraz e-mailowo: biuro@anirax.pl.

Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz szczegółowo opisać informacje na temat okoliczności wystąpienia wady (rodzaj, data), a także określić żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Zwrotu należy dokonać na adres:

ANIRAX ul. Naramowicka 176D lok. 1, 61-611 Poznań

Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni.

Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad.

W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą „Uprzywilejowanym” koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę. Wada podlega weryfikacji przez serwis, który określi, czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl